Image
ERBAB

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakatname ile tarafınızca şirketimize sağlanan tüm kişisel verilerinizin Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.  nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kendi sistemlerine kaydedileceğini, bu sistemlerde depolanacağını, muhafaza edileceğini, verilerin değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın öngördüğü şekilde işleneceğini kabul etmekte ve KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarınızın da açıklandığı işbu muvafakatnameyi okuyup anladığınızı ve onayladığınızı beyan etmektesiniz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği: Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.; işletmesel faaliyetlerin ve operasyonların daha iyi ve organize şekilde yönetilmesi,  ücret ve çeşitli diğer ödemelerinin yapılması, mevcut hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, özlük haklarının muhafaza altına alınabilmesi, İş Kanunu’ndan doğan tüm emredici hükümlerin yerine getirilebilmesi ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen iş sözleşmeleri dahil tüm sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve sair kişisel verileri elde eder, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iştiraklerine ve grup şirketlerine, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün veya hizmetlerin verilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, mevcut hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, işletmesel faaliyetlerin ve operasyonların daha iyi ve organize şekilde yönetilmesi, ücret ve diğer çeşitli ödemelerinin yapılması, mevcut hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, özlük haklarının muhafaza altına alınabilmesi, İş Kanunu’ndan doğan tüm emredici hükümlerin ve tarafınızla akdedilen iş sözleşmeleri dahil tüm sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti., ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mevcut otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir,

değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, hizmet verilen noktalar veya İnsan Kaynakları Departmanı aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşme uyarınca toplanabilir.

 

KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye başvurarak kullanabilirsiniz:

 

a)  kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b)   kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c)    kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d)  kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e)  kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f)   (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g)   işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

 

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin tarafıma yapılan Ek.1’deki “çalışan aydınlatma metnini” ve ilaveten yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı ve KVKK kapsamında kişisel verilerimin EK.1’deki metin ve yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığım yukarıdaki bilgilendirmeler çerçevesinde kişisel verilerimin  Erbab Otomat ve Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenip yine Ek.1’de ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

 

 

 

Ek.1 : 6698 sayılı Kanun uyarınca çalışanları aydınlatma metni.